Lover og regler

Hva sier lover og regler? 

Kringkastingsavgiften er hjemlet i kringkastingsloven :

Les om lover og regler her.

Her er et utdrag fra loven: 

Lover og regler om fjernsynsmottaker

 § 1.Betalingsplikt

Den som har (bl.a. også den som låner eller leier) fjernsynsmottaker plikter å betale den kringkastingsavgift som til enhver tid er fastsatt av Stortinget.

For videospiller kombinert med tuner (mottakerdel) skal det betales kringkastingsavgift som for fjernsynsmottaker med farge.

Kvittering for betalt avgift gis ved kringkastingskort.

 

§ 2.Betaling av avgiften

Kringkastingsavgiften skal betales for et halvt år av gangen. Avgift for perioden 1. januar til 30. juni betales med forfall 31. januar. Avgift for perioden 1. juli til 31. desember betales med forfall 31. juli. 1

Avgiftsplikt inntrer fra og med måneden etter at mottakeren ble anskaffet/tatt i bruk. For nye avgiftspliktige avkortes årets kringkastingsavgift for hver måned vedkommende ikke har hatt fjernsynsmottaker, inkludert den måneden mottakeren ble anskaffet.

Det må betales avgift selv om mottakeren brukes lite. Dette gjelder også om mottakeren har vært i ustand eller ute av drift pga. strømmangel, dårlige mottakingsforhold og lignende, eller om den bare brukes en enkelt gang.

0 Endret ved forskrifter 19 feb 1997 nr. 235, 4 juli 2007 nr. 844 (i kraft straks med virkning fra og med innkreving av andre termin av kringkastingsavgiften for 2007).

1 Ved ikrafttredelse av endringen av 4 juli 2007 gjelder følgende overgangsregel til § 2 første ledd: I 2007 betales avgiften i to deler. Avgift for perioden 1. mars til 31. august betales med forfall 1. mars og avgift for perioden 1. september til 31. desember betales med forfall 1. september.

 

§ 9.Mottaker ikke i bruk

Når mottaker ikke lenger er i bruk, må skriftlig melding sendes NRK straks og før ny termin begynner. I motsatt fall må avgift betales på forskriftsmessig måte.

Det gis ikke refusjon for innbetalt kringkastingsavgift.

Ønsker en fortsatt å beholde fjernsynsmottakeren, må det i meldingen gis erklæring om at den er satt bort og ikke vil bli tatt i bruk igjen før NRK er underrettet om dette, se § 6.

Dersom NRK ønsker det, skal det også være adgang til å plombere mottaker og/eller antenneinntak.

0 Endret ved forskrift 4 juli 2007 nr. 844 (i kraft straks med virkning fra og med innkreving av andre termin av kringkastingsavgiften for 2007).